In de startblokken
voor de Omgevingswet
Samen voor een mooie
en duurzame provincie

Tijdelijke natuur – permanente winst

zmfNatuurontwikkeling op tijdelijk braakliggende terreinen was lange tijd onaantrekkelijk. De vestiging van één beschermde soort kon immers al leiden tot problemen bij de ingebruikname. Tegenwoordig kan hiervoor de ontheffing tijdelijke natuur worden aangevraagd. Hiermee kunnen beschermde soorten verplaatst worden zodra de werkzaamheden beginnen. Daardoor blijven terreineigenaren gevrijwaard van problemen, terwijl de natuur kan profiteren zolang het duurt.

De Natuur en Milieufederaties zijn groot voorstander van dit klassieke voorbeeld van een win-win situatie. Terreineigenaren hoeven zich niet langer zorgen te maken over de vestiging van een beschermde soort, terwijl de natuur zich vrijuit kan ontwikkelingen op de landelijk vele duizenden hectares braakliggende bouwterreinen. Terwijl enerzijds terreinen in gebruik genomen worden, komen anderzijds nieuwe terreinen elders weer braak te liggen. Hierdoor ontstaat een dynamisch natuurareaal van ongekende omvang.

Tot nu toe ondernamen terreineigenaren veel moeite om natuurlijke ontwikkeling op braakliggende gronden tegen te gaan. Gebieden werden vaak intensief gemaaid, geklepeld, bespoten of omgeploegd. Maar zelfs met deze maatregelen kan nooit voorkomen worden dat zich juist op het moment van ingebruikname een beschermde soort vestigt. Met de tijdelijke natuurontheffing voor de Flora en Faunawet kan onder voorwaarden vooraf toestemming verkregen worden om deze soorten te verplaatsen. Voorwaarde is dan wel dat de natuur zich mag ontwikkelingen totdat de werkzaamheden beginnen.

De Natuur en Milieufederaties bieden terreineigenaren ondersteuning bij het realiseren van tijdelijke natuur. Wij vertegenwoordigen een brede achterban van natuurorganisaties en helpen bij het aanvragen van de ontheffing, het optimaliseren van de natuurwinst door beheeradviezen en het eventuele inrichten van tijdelijke natuurgebieden en het uiteindelijke verwijderen van de natuur. Ook verbinden wij onze naam aan het project in de communicatie richting de pers. Hiermee willen wij het natuurbelang en het wederzijdse belang benadrukken.

  • Tijdelijke natuur is een zinvolle invulling van tijdelijk ongebruikte terreinen en biedt grote kansen voor het behoud van biodiversiteit
  • Tijdelijke natuur voorkomt problemen met de Flora en Faunawet
  • De Natuur en Milieufederaties  bieden expertise bij de aanvraag
  • De Natuur en Milieufederaties bieden expertise bij het eventuele inrichten en beheren van het terrein
  • De Natuur en Milieufederaties bieden expertise bij het ontruimen van het natuurgebied, wanneer de werkzaamheden beginnen
  • De Natuur en Milieufederaties verzorgen desgewenst participatieprogramma’s voor omwonenden of personeelsleden van bedrijven
  • De Natuur en Milieufederaties bieden een breed maatschappelijk draagvlak met lidorganisaties
  • De Natuur en Milieufederaties bieden als onafhankelijke organisaties geloofwaardigheid 

Meer initiatieven…