In de startblokken
voor de Omgevingswet
Samen voor een mooie
en duurzame provincie

Vitale leefomgeving leidend bij landschappelijke inpassing nieuwe autoweg N18

logo overijsselDe aanleg van de nieuwe N18 door Twente heeft ingrijpende gevolgen voor landschap, natuur, recreatie en sociale structuren in het gebied Haaksbergen – Hengelo – Enschede. Maar de aanleg van deze weg brengt ook dynamiek in het gebied. Dynamiek die kansen biedt!

Op initiatief van Natuur en Milieu Overijssel hebben twaalf lokale organisaties hun kennis gebundeld en op basis daarvan in een ‘houtskoolschets’ integrale kansen voor het gebied rond de N18 gepresenteerd. De buurtbewoners, landgoederen, terreinbeheerders en natuurorganisaties hebben in gezamenlijkheid de vele uitdagingen in het gebied in samenhang met elkaar gebracht. Dit heeft geleid tot een brochure met tien aanbevelingen voor natuur, landschap en leefbaarheid.

De N18 krijgt in Twente een geheel nieuw tracé. De nieuwe weg doorsnijdt bestaande landschappelijke structuren, recreatieve verbindingen en de ecologische hoofdstructuur. Tegelijkertijd spelen in het gebied vele uitdagingen zoals de vermindering van de druk op het onderliggende wegennet, de ontwikkeling van recreatie, realisatie van grote natuuropgaven, verbetering van het watersysteem en landschapsherstel en –beheer. Er is op al deze terreinen winst te behalen als ze actief, vroegtijdig en in samenhang worden aangepakt.

Natuur en Milieu Overijssel heeft betrokken lokale partijen bij elkaar gebracht om een gezamenlijke visie op de inpassing van de nieuwe N18 te ontwikkelen. Bureau Wing heeft een schetsatelier begeleid waarin ingrediënten zijn verzameld voor een schets voor weg én omgeving. Er is daarbij nadrukkelijk niet alleen naar de weg gekeken, maar in de breedte naar natuur, landschap en leefbaarheid. Met alle partijen is gekeken hoe bij de aanleg van de N18 meerdere doelstellingen met elkaar verbonden kunnen worden. Deze breed gedragen visie is gebruikt voor inspraak en lobby en heeft concreet geleid tot aanpassing van de plannen, zoals een tunnel onder buurtspoorweg, versterking landschappelijk structuren, aansluiting N739 op de N18, het terugbrengen van de snelheid naar 60 km/u op de vervallen delen van de N18 en het aanleggen van een ecoduct met hoge ambitie (doelsoort Ree) op en cruciale schakel in het Natuur Netwerk Nederland (NNN, voorheen EHS).

  • Natuur en Milieu Overijssel brengt partijen elkaar en weet zodoende kennis te bundelen waardoor tot betere plannen of alternatieven wordt gekomen. Hiermee wordt de slagkracht van deze partijen te vergroot.
  • Natuur en Milieu Overijssel werkt pro-actief en stimuleert lokale natuur- en milieuorganisaties hetzelfde te doen. Hiermee worden plannen inhoudelijk sterker en wordt het draagvlak vergroot, wat weer leidt tot minder bezwaar en beroep.
  • Natuur en Milieu Overijssel identificeert, stimuleert en faciliteert initiatieven van bewoners en lokale groepen. Zorg voor participatie van lokale bevolking en groepen is onze specialiteit.
  • Natuur en Milieu Overijssel sluit aan bij maatschappelijke behoefte, neemt initiatief en is constant op zoek naar kansen die innovatief zijn en bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. Overheden, bedrijven en inwoners helpen we hiermee hun ideeën realiseren.

Meer initiatieven…